1. Klub dzieli się zgodnie z podziałem zadań na sekcje. Klub tworzy w ramach podziału terytorialnego oddziały.
 2. Klub tworzy 5 sekcji: Sekcja ds. Personalnych, Sekcja ds. Technicznych, Sekcja ds. Medialnych, Sekcja ds. Finansowych oraz Sekcja ds. Organizacyjnych.
 3. Do zadań Sekcji ds. Personalnych należy w szczególności:
  • Prowadzenie oraz aktualizacja bazy danych klubowiczów oraz akt klubowych.
  • Aktualizacja informacji na tematów klubowiczów na stronie klubowej.
  • Rekrutacja nowych klubowiczów.
  • Przeprowadzanie wyborów Przewodniczących Oddziałów.
  • Losowanie składów oraz nadzorowanie pracy Sądów Koleżeńskich.
 4. Do zadań Sekcji ds. Technicznych należy w szczególności:
  • Gromadzenie oraz prezentowanie na forum wszelkich danych technicznych na temat samochodu marki Opel / Vauxhall / Holden / Chevrolet Vectra lub Cavalier
  • Udzielanie klubowiczom pomocy przy rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących pojazdów klubowych.
  • Prowadzenie działu porad technicznych w ramach strony klubowej.
  • Koordynacja zakupów sprzętu technicznego dla na potrzeby klubu i oddziałów.
 5. Do zadań Sekcji ds. Medialnych należy w szczególności:
  • Prowadzenie strony klubowej i forum klubowego w zakresie technicznej, a w zakresie merytorycznym w uzgodnieniu z odpowiednimi sekcjami oraz utrzymywania na serwerze
  • Utrzymywanie kontaktów z mediami, klubami motoryzacyjnymi i innymi organizacjami w celu promowania klubu lub nawiązania współpracy.
  • Pozyskiwanie sponsorów klubu oraz rabatów dla klubowiczów.
  • Współpraca z Sekcją Organizacyjną przy organizacji konkursów klubowych w zakresie informacyjnym i reklamowym.
 6. Do zadań Sekcji ds. Finansowych należy w szczególności:
  • Planowanie budżetu klubu i kontrola jego realizacji przez sekcje.
  • Prowadzenie rozliczeń i finansów klubu, kontrola przychodów i wydatków.
  • Pobieranie składek od klubowiczów.
  • Prowadzenie księgowości klubu i publikacja sprawozdań finansowych na forum zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI niniejszego regulaminu.
 7. Do zadań Sekcji ds. Organizacyjnych należy w szczególności:
  • Organizowanie Zlotów klubowych według zasad określonych w rozdziale VIII niniejszego regulaminu.
  • Organizowanie konkursów klubowych we współpracy z Sekcją Medialną w zakresie informacyjnym.
  • Zakup i utrzymanie klubowego sprzętu organizacyjnego.
 8. Oddziały klubu mogą powstać po jednym w każdym województwie na terenie Polski, a także w innym państwie – traktowanym jako jeden oddział, o ile terytorium to zamieszkuje co najmniej 5 klubowiczów. Decyzję o powstaniu oddziału podejmuje Zarząd.
 9. Oddziałem kieruje Przewodniczący oddziału, którego na roczna kadencje wybierają członkowie oddziału. W trakcie kadencji Przewodniczący może zostać odwołany przez Zarząd klubu z inicjatywy Zarządu lub na wniosek członków oddziału. Przewodniczący może tez podać się do dymisji. Oceny działalności Przewodniczącego dokonuje zarząd i udziela mu absolutorium, może też wystąpić z wnioskiem o powołanie Sądu Koleżeńskiego w celu ukarania lub nagrodzenia przewodniczącego.
 10. Do zadań Przewodniczących oddziałów należy w szczególności:
  • Czynny udział w procesie rekrutacji – o którym mowa w rozdziale III pkt 6. niniejszego regulaminu.
  • Współorganizacja zlotów klubowych na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego regulaminu.
  • Organizacja spotów regionalnych, zawodów, konkursów, spotkań towarzyskich itp.
  • Współpraca międzyoddziałowa.
 11. Informacja o wszystkich istotnych wydarzeniach dotyczących funkcjonowania poszczególnych oddziałów musi zostać zamieszczona na forum klubowym.
 12. Jeśli klubowicz zamieszkuje obszar województwa, na terenie którego nie funkcjonuje oddział klubu, może zwrócić się o możliwość przynależenia do wybranego przez siebie oddziału. Swój wybór zgłasza do Sekcji ds. Personalnych. Klubowicze z województwa, w którym jest lub powstaje oddział klubu, automatycznie zostają przypisani do tego oddziału, nawet, jeśli wcześniej należeli do innego. W szczególnie uzasadnionych wypadkach klubowicze mogą zmienić przynależność terytorialną, muszą jednak wcześniej uzyskać zgodę przewodniczącego oddziału do którego chcą wstąpić przewodniczących obu oddziałów (opuszczanego i zasilanego) oraz Prezesa Klubu.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2010

 

Rozdział II –>