Rozdział II | Zarząd Klubu
  • 1. W skład sześcioosobowego Zarząd klubu wchodzą: Prezes Klubu, Vice Prezes ds. Personalnych, Vice Prezes ds. Technicznych, Vice Prezes ds. Medialnych, Vice Prezes ds. Organizacyjnych oraz Vice Prezes ds. Finansowych.
  • Poszczególni vice prezesi, kierują odpowiednimi sekcjami klubu: Sekcją ds. Personalnych, Sekcją ds. Technicznych, Sekcją ds. Medialnych, Sekcją ds. Organizacyjnych i Sekcją ds. Finansowych.
  • W sprawach dotyczących funkcjonowania całego klubu decyzje podejmuje Zarząd Klubu w formie głosowania zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się jawnie na forum zarządu. Informacja o podjętej decyzji umieszczana jest na forum klubowym.
  • Za sprawy dotyczące funkcjonowania całego klubu należy uznać w szczególności: wydatkowanie funduszy klubowych, powoływanie nowych Oddziałów, decyzje o miejscu i terminie dorocznych zlotów klubowych.
  • Do kompetencji Zarządu należy proponowanie zmian Regulaminu Klubu oraz zorganizowanie referendum na forum klubowym w sprawie przyjęcia lub odrzucenia poprawek. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy członkowie klubu. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. Głosowanie trwa 7 dni.
  • W sprawach dotyczących funkcjonowania poszczególnych sekcji decyzje podejmuje właściwy Vice Prezes. Decyzje dotyczące funkcjonowania więcej niż jednej sekcji lub decyzje, których skutki dotyczyć będą okresu kadencji kolejnych Zarządów, podejmuje Prezes i Vice Prezes. (lub Zarząd). Informacja o podjętych decyzjach umieszczana jest na forum klubowym.
  • Decyzje Zarządu Klubu lub Przewodniczących Oddziałów, mogą być uchylone przez Sąd Koleżeński, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
  • Zarząd wybierany jest przez członków klubu na roczną kadencję w drodze głosowania, zgodnie z następującymi zasadami:
   • W okresie między 40. a 42. tygodniem roku dotychczasowy Zarząd ogłasza termin rozpoczęcia wyborów. W okresie 7 dni od dnia ogłoszenia terminu rozpoczęcia wyborów członkowie klubu mogą zgłaszać kandydatów, a wskazani kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
   • Na członka Zarządu może być wybrany członek klubu, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania posiada roczny staż członkowski w Klubie i nie posiada nagany wpisanej do akt klubowych. Na każde stanowisko w Zarządzie kandydaci zgłaszani są oddzielnie. Członek Klubu nie może ubiegać się jednocześnie o więcej niż jedno stanowisko w Zarządzie.
   • Po zakończeniu terminu zgłaszania kandydatów dotychczasowy Zarząd ogłasza siedmiodniową kampanię wyborczą, w czasie której kandydaci mogą przedstawić swoje programy i odpowiadać na pytania członków klubu.
   • Po zakończeniu kampanii wyborczej dotychczasowy Zarząd ogłasza rozpoczęcie głosowania. Głosowanie trwa 7 dni. Na członka Zarządu wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większość oddanych głosów. Po zakończeniu głosowania oficjalne wyniki podaje dotychczasowy Zarząd.
   • Od momentu rozpoczęcia głosowania do momentu podania oficjalnych wyników, zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej oraz podawania częściowych wyników głosowania do wiadomości publicznej.
   • W przypadku nie wybrania całego składu zarządu, nowo wybrani członkowie Zarządu ogłaszają niezwłocznie głosowanie uzupełniające poprzedzone jednodniową kampanią wyborczą. Kandydatów w głosowaniu uzupełniającym zgłaszają członkowie nowo wybranego Zarządu – co najmniej po 1 osobie na każde nieobsadzone stanowisko.
  • Zarząd lub jego członek może podać się do dymisji w trakcie trwania kadencji. Wybory nowego Zarządu lub jego członka muszą rozpocząć się w terminie 7 dni. Do czasu zakończenia wyborów zarząd lub członek zarządu pełni nadal swoją funkcję. Do przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio pkt. 8 niniejszego rozdziału.
  • Zarząd lub jego członek może być odwołany w trakcie kadencji, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale V. W takim przypadku powołuje się w ciągu 2 dni Sąd Koleżeński, który przeprowadza wybory w terminie 14 dni od odwołania Zarządu lub członka. Do przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio pkt. 8 niniejszego rozdziału. Dotychczasowy Zarząd lub jego członek pełni w tym czasie swoją funkcje w zakresie ograniczonym do podejmowania wyłącznie niezbędnych decyzji.
  • Zarząd może udzielać członkom klubu pochwał lub nagan (w przypadku naruszenia regulaminu klubowego). Mogą być one albo tylko podane do wiadomości członków klubu w ramach forum klubowego, albo dodatkowo wpisane do akt klubowych. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych.
  • Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem kadencji, ale nie wcześniej niż na 21 dni przed jej zakończeniem, każdy z członków zarządu zobowiązany jest do przedstawienia na forum krótkiego raportu ze swojej działalności. Na podstawie raportu i oceny całorocznej pracy członka zarządu odbywa się 7 dniowe głosowanie członków klubu, nad udzieleniem absolutorium byłemu zarządowi (każdemu członkowi z osobna). Jeżeli członek ustępującego Zarządu nie otrzyma absolutorium, zgodnie z Regulaminem Klubu, sprawa zostaje przekazana do Sądu Koleżeńskiego, który ma 7 dni na podjecie decyzji o sposobie ukarania.
  • Do złożenia raportu, o którym mowa w pkt 12 zobowiązani są również członkowie zarządu, którzy podali się do dymisji. Pkt 12 stosuje się odpowiednio.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2010

 

<– Rozdział I   /   Rozdział III –>