ROZDZIAŁ III | NABYWANIE, ZAWIESZANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA W KLUBIE

1. O przyjęcie do klubu ubiegać się może każdy posiadacz lub miłośnik samochodu marki Opel / Vauxhall / Holden / Chevrolet Vectra lub Cavalier.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do klubu zobowiązana jest poinformować o tym Sekcję ds. Personalnych lub Przewodniczącego odpowiedniego oddziału za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ważny formularz zgłoszeniowy znajduje się tylko i wyłącznie na stronie www.vectraklub.pl.

3. Każda osoba, po dokonaniu zgłoszenia, otrzymuje status Rekruta i 3-miesięczny okres próbny.

4. W stosunku do Rekrutów nie stosuje się przepisów Rozdziału IV i V.

5. Odpowiedni Przewodniczący Oddziału lub Vice Prezes ds. Personalnych może wyznaczyć Rekrutowi zadanie, od wykonania którego uzależnione zostanie przyjęcie Rekruta do klubu. Jeśli Rekrut uważa, że wyznaczono mu zadanie o nadmiernej trudności, występuje do Prezesa Klubu o wyznaczenie innego zadania, przy czym Prezes Klubu może przychylić się do prośby Rekruta lub utrzymać w mocy dotychczasowe zadanie.

6. Rekrut , który wykazał się pozytywną aktywnością podczas okresu próbnego i/lub wywiązał się ze swojego zadania, co zostało potwierdzone przez Przewodniczącego Oddziału lub Vice Prezesa ds. Personalnych zostaje przez Sekcję ds. Personalnych oficjalnie zarekomendowany do przyjęcia do klubu. Rekomendację przyjmuje lub odrzuca Sekcja Personalna większością głosów w terminie 7 dni od jej zgłoszenia.

7. W przypadku przyjęcia rekomendacji, Rekrut zostaje przyjęty do klubu po wypełnieniu obowiązków formalnych, o których mowa w pkt. 9 niniejszego rozdziału. W przypadku odrzucenia rekomendacji, Rekrut ma prawo do wystąpienia o ponowny okres próbny po upływie 3 miesięcy.

8. Po zaakceptowaniu rekomendacji Sekcja ds. Personalnych informuje o tym Rekruta. Rekrut musi opłacić składkę roczną. Po potwierdzeniu wpłaty składki Sekcja ds. Personalnych w terminie 7 dni umieszcza nowego klubowicza na liście klubowiczów dostępnej na stronie internetowej klubu. Z chwilą umieszczenia na liście, Rekrut nabywa wszystkie prawa i obowiązki klubowicza.

9. Każdy Klubowicz może w trakcie uczestnictwa w klubie wybrać sekcję (sekcje) klubu oraz oddział (zgodnie z rozdziałem I, pkt. 12), do których chciałby należeć. Uczestnictwo w każdej sekcji wymaga akceptacji odpowiedniego Vice Prezesa i może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań, które określa Zarząd klubu na wniosek Vice Prezesów poszczególnych sekcji.

10. Każdy klubowicz ma prawo złożyć rezygnację z członkostwa w klubie, bez podania przyczyn. Informację o rezygnacji należy przesłać do Sekcji ds. Personalnych. Sekcja Personalna ma obowiązek usunąć klubowicza z listy klubowiczów na stronie internetowej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji.

11. Klubowicz w przypadku rażącego naruszenia Przepisów Prawa obowiązującego w Polsce (Kodeksu Karnego, Kodeksu Ruchu Drogowego itd.) zostanie niezwłocznie usunięty z VKP nie posiadając prawa do odwołania.

12. W innych przypadkach naruszenia niniejszego regulaminu lub miesięcznego opóźnienia w opłacaniu składki klubowej, bez poinformowania V-ce Prezesa ds Personalnych o przyczynie opóźnienia oraz podania przybliżonego terminu uregulowania składki, może zostać decyzją Zarządu ukarany w jeden  z wymienionych niżej sposobów:

– nagana z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym,

– nagana z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym i wpisaniem do akt klubowych na okres 3, 6 lub maksymalnie 12 miesięcy,

– terminowe zawieszenie w prawach klubowicza na okres: 1; 3; 6 lub maksymalnie 12 miesięcy,

– usunięcie z klubu.

Klubowicz za złamanie regulaminu może być ukarany tylko jedną z w/w kar.

13. Od decyzji Zarządu ukaranemu naganą, zawieszonemu lub usuniętemu z grona klubowiczów przysługuje odwołanie jedynie poprzez  Przewodniczącego Oddziału. Przewodniczący Oddziału może wnioskować o przywrócenie praw klubowicza w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Klubu decyzji o zawieszeniu lub usunięciu Klubowicza z grona VKP. Odwołanie musi być uargumentowane. Wniosek odwoławczy zostanie rozpatrzony przez Zarząd Klubu wraz ze wszystkimi Przewodniczącymi Oddziałów jako prawnymi przedstawicielami wszystkich klubowiczów w formie tajnej dyskusji, oraz poddany jawnemu głosowaniu w  wyżej wymienionym składzie, nie później niż 14 dni od wpłynięcia odwołania. Głosowanie trwa 7 dni, po czym Vice Prezes ds. Personalnych realizuje wyniki głosowania. Głosowanie jest ostateczna formą i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Klubowicz, który nie wykazuje aktywnego udziału w życiu klubu , forum , oddziału może być na wniosek danego PO i oddziału ( poparty jawnym głosowaniem) usunięty ze statusu klubowicza przez Vice Prezesa do spraw Personalnych. Vice Prezes do spraw personalnych zwraca się do klubowicza w celu złożenia wyjaśnień po czym podejmuje decyzję w oparciu o głosowanie oddziału.

15. Klubowicz rezygnujący lub pozbawiony członkostwa w klubie nie ma prawa domagać się zwrotu wpłaconych składek.

16. Klubowicz rezygnujący lub pozbawiony członkostwa w klubie zobowiązany jest usunąć z samochodu otrzymane od klubu gadżety klubowe potwierdzające członkostwo w klubie, w szczególności podkładki pod tablice rejestracyjne, naklejki, a także zwrócić identyfikator klubowy Przewodniczącemu Oddziału lub Sekcji Personalnej.

17. Klubowicz rezygnujący z członkostwa w klubie może złożyć do Przewodniczącego Oddziału wniosek o przyznanie statusu Przyjaciela VKP.
Aby złożyć wniosek o status Przyjaciela VKP, kandydat musi spełniać następujące wymagania:
– posiadać minimum 5 lat stażu w Klubie
– uczestniczyć w lokalnych spotach i min 4 ogólnopolskich zlotach klubowych (osoby z oddziałów zagranicznych będą w sprawie zlotów rozpatrywane indywidualnie)
– posiadać min 500 postów w tematach klubowych

Aby otrzymać status „Przyjaciel Klubu” należy
– wykazać się nienaganną postawą i zachowaniem na forum ( nie może być karanym przy czym kary przebyte traktowane są jako niebyłe)
– aktywnie działać na rzecz klubu
– uzyskać pozytywna opinię „Kolegium Przewodniczących Oddziałów” pod nadzorem v-ce Prezesa ds Personalnych ( bez prawa głosu w głosowaniu) udokumentowaną głosowaniem za lub przeciw ( decyduje większość głosów)
O przyznaniu statusu decyduje v-ce ds Personalnych po spełnieniu powyższych punktów i uzyskaniu pozytywnej opinii „Kolegium Przewodniczących Oddziałów”.
Status przyznaje vice Prezes ds Personalnych

Każdy członek Zarządu Klubu, ma prawo wnieść veto do decyzji i wnioskować do „Kolegium Przewodniczących Oddziałów” o ponowne rozpatrzenie kandydatury przedstawiając swoją opinię.

Po rozpatrzeniu wszystkich stron następuje ponowne głosowanie Kolegium Przewodniczących Oddziałów pod przewodnictwem Prezesa Klubu.
W sytuacji gdy osoba Prezesa klubu wniosła o ponowne rozpatrzenie kandydatury, jego rolę Przewodniczącego komisji przejmuje inny Członek Zarządu z zastrzeżeniem że nie może to być osoba będąca w jednym oddziale z kandydatem.
Decyzja ta jest ostateczna i prawomocna.

Status Przyjaciela Klubu można odebrać osobie która nie logowała się na forum przez min 2 lata lub też osobie której działania mogły wpłynąć na złe imię klubu. Osoba której został zabrany status Przyjaciela klubu ma prawo odwołać się od tej decyzji. Tryb i forma odwołania obowiązuje taka sama jaka obowiązuje w trakcie zmiany statusu klubowicza. Odnosi się do tego Rozdział III pkt 13 regulaminu.
Przepis ten nie dotyczy osoby której status został zabrany w związku z rażącym złamaniem prawa obowiązującym w Polsce (Kodeksu Karnego, Kodeksu Ruchu Drogowego itp). Takiej osobie nie przysługuje prawo wnoszenia odwołania
Status Przyjaciela Klubu dożywotnio mogą nosić na własny wniosek jedynie Założyciele Klubu. Do osób tych stosuje się jedynie przepisy mówiące o złamaniu prawa obowiązującego w Polsce lub działania na złe imię Klubu.

Każda osoba posiadająca status PRZYJACIELA KLUBU ma prawo złożyć wniosek o ponowne przyjęcie w grono klubowiczów bez przechodzenia obowiązkowego okresu rekrutacji. Po otrzymaniu potwierdzenia w informacji zwrotnej od V-ce Prezesa ds Personalnych osoba ubiegająca się o zmianę statusu ma 14 dni na opłacenie składki klubowej w wysokości zgodnej z rozdziałem V pkt 8 regulaminu klubu. Status Klubowicza nadaje V-ce Prezes ds Personalnych w przeciągu 7 dni od wpłynięcia składki.

 

 

<– Rozdział II  /  Rozdział IV –>