ROZDZIAŁ IV | PRAWA KLUBOWICZÓW

1. Każdy klubowicz ma prawo oczekiwać szacunku od klubu i klubowiczów.

2. Każdy klubowicz ma prawo swobodnie wyrażać własną opinię na temat klubu, zarządu klubu, innych klubowiczów oraz pozostałych spraw związanych z działalnością klubu, pod warunkiem jednak, że robi to w sposób kulturalny i nie obrażający innych osób.

3. Każdy klubowicz ma prawo oczekiwać pomocy od innych członków klubu w sprawach związanych z kupnem, sprzedażą, eksploatacją i naprawami swojego pojazdu, jednak w zakresie nie przekraczającym możliwości innych klubowiczów lub sprzecznym z regulaminem klubu. Jeśli nie uzyska takiej pomocy poprzez forum klubowe może zwrócić się bezpośrednio do Sekcji ds. Technicznych, która w ciągu tygodnia udzieli mu oczekiwanej pomocy lub wyjaśnienia, dlaczego takiej pomocy nie może udzielić, ewentualnie kiedy jej udzieli. Prośba o pomoc klubowicza pod żadnym pozorem nie może pozostać bez przemyślanej odpowiedzi.

4. Każdy klubowicz ma prawo zażądać od Sekcji ds. Personalnych zwołania Sądu Koleżeńskiego, jeśli wejdzie w spór z innym członkiem lub członkami klubu.

5. Grupa klubowiczów, której liczebność stanowi co najmniej 10% składu klubu na dzień złożenia wniosku, ma prawo zaproponować projekt zmiany regulaminu klubu. Projekt zmiany z listą popierających go osób należy zgłosić na forum klubowym lub przesłać do Zarządu Klubu. Zarząd, w ciągu tygodnia od otrzymania zgłoszenia musi zorganizować referendum na forum klubowym, na temat przyjęcia lub odrzucenia poprawki. Do głosowania uprawnieni są wszyscy klubowicze. Decyduje zwykła większość oddanych głosów. Głosowanie trwa tydzień.

6. Grupa klubowiczów, której liczebność stanowi co najmniej 10% składu klubu na dzień złożenia wniosku, ma prawo zażądać zwołania Sądu Koleżeńskiego w celu zmiany decyzji Zarządu Klubu. Wniosek musi zawierać listę osób popierających wniosek. Wniosek nie może dotyczyć odwołania od decyzji Zarządu w sprawie odebrania Praw Klubowych lub ich zawieszenia.

7. Grupa klubowiczów, której liczebność stanowi co najmniej 25% składu danego oddziału na dzień złożenia wniosku, ma prawo zażądać zwołania Sądu Koleżeńskiego w celu zmiany decyzji przewodniczącego oddziału. Wniosek musi zawierać listę osób popierających wniosek.

8. Grupa klubowiczów, której liczebność stanowi co najmniej 25% składu klubu na dzień złożenia wniosku, ma prawo złożyć na forum klubowym wniosek o odwołanie całego zarządu lub jednego z członków zarządu. Wniosek taki podlega głosowaniu na forum, na zasadach analogicznych jak głosowanie przy wyborze zarządu. Wniosek musi zawierać listę osób popierających wniosek.

9. Każdy klubowicz ma prawo brać udział w dyskusji i głosowaniu nad sprawami klubu, w tym zwłaszcza głosowaniu na członków zarządu oraz przewodniczących swoich oddziałów. W trakcie trwania głosowania, tj. do momentu zamknięcia głosowania i podania oficjalnego wyniku, obowiązuje „cisza wyborcza”. W tym czasie zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej jak również podawanie częściowych wyników głosowania do wiadomości publicznej.

10. Każdy klubowicz z minimum rocznym stażem w klubie który nie posiada nagany wpisanej do swoich akt klubowych i nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie dyscyplinarne lub powołany Sąd Koleżeński, ma prawo startować w wyborach do zarządu klubu oraz na przewodniczącego oddziału.

11. Każdy klubowicz, który nie posiada nagany wpisanej do swoich akt klubowych, ma prawo brać udział w losowaniu do składu Sądu Koleżeńskiego, chyba, że sam jest stroną sporu lub jego sprawa jest przedmiotem rozprawy.

12. Każdy klubowicz ma prawo wiedzieć, w jaki sposób i na jakie potrzeby wydawana są pieniądze klubowe oraz brać udział w głosowaniu nad wysokością składki klubowej.

13. Każdy klubowicz Vectra Klub Polska, oprócz ogólnego Forum VKP dostępnego dla wszystkich, ma dostęp do Forum Klubowego dostępnego jedynie dla klubowiczów, na którym wypowiadają się i mają prawo przeglądać tylko członkowie VKP. Udostępnienie przez klubowicza treści owego Forum osobie trzeciej zagrożone jest naganą z wpisaniem do akt klubowych. W przypadku ponownego złamania tego punktu regulaminu następuje natychmiastowe i nieodwołalne skreślenie z listy klubowiczów.

14. Klubowicz ma prawo korzystać ze specjalnego identyfikatora, który jest wiarygodnym znakiem potwierdzającym pełnoprawne członkostwo w Vectra Klub Polska, przy zachowaniu ograniczeń pkt.3 rozdziału III niniejszego regulaminu. Do wydawania lub wymiany identyfikatora upoważniony jest wyłącznie VKP. Klubowicz prawo do otrzymania i używania identyfikatora nabywa z chwilą przystąpienia do klubu i opłacenia składki klubowej. Od chwili jego wprowadzenia staję się on jedynym potwierdzeniem prawa do zniżek i przywilejów

15. Klubowicz za swoje ponadprzeciętne zachowanie, ma prawo być nagradzany przez Zarząd Klubu na wniosek innych klubowiczów ( w tym członków Zarządu oraz Administracji Forum) w formie:

– wymazanie nagany z akt klubowicza

– cofnięcie terminowego zawieszenia w prawach klubowicza

– nagroda z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym,

– nagroda z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym i wpisaniem do akt klubowych.

– list  gratulacyjny wręczany na zlocie,  z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym i wpisaniem do akt klubowych.

– zwolnienie klubowicza z opłaty składki klubowej w roku następnym

– UMIESZCZENIE BEZTERMINOWO ZDJĘCIA Z DANYMI OSOBOWYMI W GALERII KLUBOWEJ NA STRONIE GŁÓWNEJ KLUBU (za czyn ratowania życia, mienia lub inny wymagający ponadprzeciętnych działań) z krótką notatką opisującą zaistniałe zdarzenie (nie dotyczy osób wykonujących dane czynności w ramach zawodowych obowiązków służbowych )

– Nagrody mogą być łączone