ROZDZIAŁ V | OBOWIĄZKI KLUBOWICZÓW

1. Każdy klubowicz zobowiązany jest okazywać szacunek innym klubowiczom i klubowi.

2. Każdy klubowicz zobowiązany jest znać, propagować i szanować podstawowe wartości, cele i tradycje klubu.

3. Każdy klubowicz zobowiązuje się działać na rzecz dobra klubu i innych klubowiczów, a w szczególności udzielać im pomocy w ramach swoich możliwości.

4. Każdy klubowicz w ramach swoich możliwości zobowiązany jest brać czynny udział w życiu klubu, a w szczególności:

– udzielać się na internetowym forum klubowym,

– pomagać przy tworzeniu strony klubowej,

– pomagać w realizacji zadań przez sekcję klubowe lub oddziały klubowe,

– brać udział w spotach i zlotach klubowych,

– uczestniczyć w głosowaniach i dyskusjach nad sprawami klubowymi,

– pomagać innym klubowiczom w sprawach dotyczących ich pojazdów,

– pomagać w zarządzaniu klubem jako członek zarządu lub przewodniczący oddziału,

– uczestniczyć w pracach Sądów Koleżeńskich.

5. Każdy klubowicz zobowiązany jest przestrzegać regulaminu klubu.

6. Każdy klubowicz zobowiązany jest przestrzegać decyzji Zarządu Klubu oraz decyzji przewodniczących oddziałów klubu, podejmowanych w zakresie spraw klubowych, o ile nie są sprzeczne z prawem, ogólnie uznanymi normami społecznymi lub regulaminem klubu.

7. Obowiązkiem Klubowicza jest terminowe opłacanie rocznej składki Klubowej miedzy 1. a 31. stycznia.

8. Wysokość pierwszej składki (wstępnej) uiszczanej przez Rekrutów równa jest pełnej składce rocznej. W ramach pierwszej składki Rekrut uzyskuje prawo do wszystkich klubowych zniżek, dostęp do bezpłatnych i płatnych gadżetów klubowych jak również nieograniczony dostęp do klubowych porad technicznych. Każdą kolejną składkę roczną z tytułu członkowstwa w Klubie, Klubowicz uiszcza w pełnej wysokości. Jeżeli Rekrut przystąpił do Klubu po dniu 31 maja, wysokość pierwszej składki stanowi 50 % składki rocznej.

8. Każdy klubowicz ma obowiązek udzielić niezbędnej pomocy w rozwiązaniu prowadzonej przez Sąd Koleżeński sprawy oraz przekazać wszystkie informacje na temat sprawy, które są w jego posiadaniu.

9. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków o których mowa w pkt 1-9, Zarząd Klubu lub Sąd Koleżeński na wniosek co najmniej 10 klubowiczów może zawiesić klubowicza w prawach członka, nałożyć sankcję wymienione w Rozdziale VII lub wydalić z klubu.