Rozdział VI | Finanse Klubu
 • Wpływy klubu pochodzą ze
  • składek klubowiczów,
  • składek (dopłat) zlotowych,
  • datków od klubowiczów lub sponsorów,
  • dochodów własnych, czyli odsetek od środków klubowych przechowywanych na lokatach, jeśli takie wystąpią.
  • inne.
 • Wydatkowanie pieniędzy klubowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu. Szczegółowe cele, na jakie zostaną wydane środki klubowe mogą proponować zarówno członkowie zarządu jak i Klubowicze.
 • Finanse klubu są jawne dla klubowiczów. Dlatego Vice Prezes ds. Finansowych jest obowiązany, nie rzadziej niż co kwartał przedstawiać na forum klubowym zestawienie wpływów i wydatków klubu. Vice Prezes ds. Finansowych obowiązany jest też prowadzić bieżącą ewidencję wpływów i wydatków, przy czym wydatki muszą być zawsze udokumentowane dokumentem zewnętrznym (w szczególności fakturami VAT lub paragonami), lub w przypadku braku możliwości pozyskania takiego, dokumentem wewnętrznym, najlepiej potwierdzonym przez 1-2 świadków. Wydatki nieudokumentowane Vice Prezes ds. Finansowych lub klubowicz, który dokonał zakupu, zwraca klubowi, chyba, że brak dokumentu wynika ze zdarzenia losowego lub innego zdarzenia, niezależnego od klubowicza lub Vice Prezes ds. Finansowych. W takiej sytuacji sprawę rozstrzygnie Sąd Koleżeński.
 • Klub nie ma prawa pobierać innych opłat od klubowiczów niż wymienione w pkt 1, ale ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych na rzecz klubowicza, o ile poniesienie takowych zostało dokonane na prośbę lub z winy Klubowicza.
 • W celu odpowiedniej organizacji powyższych zadań Vice ds. Finansowych będzie nadzorował i odpowiadał za klubowe konto bankowe. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem konta ponosi klub po wcześniejszym ustaleniu ich wysokości przez Vice ds. Finansowych z Zarządem.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2010