ROZDZIAŁ VII | SĄDY KOLEŻEŃSKIE

Sądy Koleżeńskie są ostateczną formą rozwiązywania sporów między klubowiczami lub grupami klubowiczów. Nie stosuje się ich w

związku z łamaniem Regulaminu Klubu a jedynie rozwiązaniem sporów między członkami klubu

1. Sądy Koleżeńskie zwoływane są zgodnie z zapisami regulaminu klubowego.

2. Losowanie osób wchodzących w skład Sądu Koleżeńskiego przeprowadza Sekcja ds. Personalnych, w terminie 7 dni od otrzymania

informacji na temat konieczności zwołania sądu.

3. W losowaniu nie uwzględnia się osób będących stroną sporu lub takich, których sprawa jest przedmiotem rozprawy, członków

Zarządu oraz administratorów forum. W sądzie nie mogą także zasiadać osoby z wpisana naganą do akt klubowych.

4. Sąd Koleżeński może poprosić każdego klubowicza o dostarczenie wszelkich materiałów potrzebnych do sprawiedliwego

rozpatrzenia sprawy.

5. Sąd koleżeński pierwszej instancji składa się z trzech Klubowiczów, ale losuje się pięć osób, na wypadek, gdyby któreś z

pierwszych dwóch wylosowanych osób nie mogły brać udziału w pracach sądu. Wylosowane osoby w ciągu 7 dni powinny potwierdzić

swój udział w Sądzie Koleżeńskim.

6. Jeżeli w ciągu tygodnia Sąd Koleżeński nie zostanie wybrany, Sekcja Personalna wylosuje tyle kolejnych osób, ile brakuje do

uzyskania pełnego składu. Wyniki losowania są jawne, osoby wylosowane dostają powiadomienie-prośbę na PW a pełna lista

wylosowanych numerów klubowych jest publikowana w prowadzonym przez v-ce prezesa ds. personalnych odpowiednim temacie.

Wylosowane osoby są zobowiązane w nim potwierdzić swój udział bądź też odrzucić powołanie – z krótkim uzasadnieniem. Jeżeli w

kolejnych 10 losowaniach nie uda się utworzyć pełnego składu sędziowskiego, sprawa zostaje oddalona. Klubowicz który prosił o

powołanie sądu ma prawo ponownie złożyć swój wniosek. Próby powołania sądów prowadzi się do skutku czyli do momentu wyłonienia

pełnego sprawnego składu sędziowskiego, nie ma możliwości aby jakikolwiek spór pomiędzy klubowiczami pozostał bez rozwiązania.

7. Sędziowie sądu koleżeńskiego pierwszej instancji najpóźniej w tydzień po wylosowaniu pełnego składu rozpoczynają mediacje ze

stronami konfliktu. Mediacje nie są widoczne dla ogółu klubowiczów i mają na celu pokojowe rozwiązanie konfliktu, jeśli mediacje

w ciągu pięciu dni nie przyniosą wycofania wniosku o sąd przez zainteresowanych rozpoczynają się oficjalne obrady sądu.

8. Sąd Koleżeński pierwszej instancji musi podjąć decyzje i jeśli to potrzebne, ustalić karę lub nagrodę, najpóźniej w terminie

7 dni od rozpoczęcia pracy oraz powiadomić o tym klubowiczów oraz zainteresowane strony.

9. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego II instancji, które musi być

złożone w terminie 14 dni od otrzymania decyzji sądu I instancji. Odwołanie składa się do Sekcji ds. Personalnych. Jeśli

odwołanie nie wpłynie, decyzja sądu pierwszej instancji jest wiążąca.

10. Sąd Koleżeński II instancji składa się z 5 osób, z tym, że losuje się 7 osób, na wypadek, gdyby któreś z pierwszych pięciu

wylosowanych osób nie mogły brać udziału w pracach sądu. W sądzie II instancji, jeśli istnieje taka możliwość, nie powinny

zasiadać te same osoby, co w sądzie I instancji (w tej samej sprawie). Sąd drugiej instancji wybiera się na warunkach

określonych w punkcie 6 regulaminu.

11. Sąd Koleżeński drugiej instancji musi podjąć decyzje i jeśli to potrzebne, ustalić karę lub nagrodę, najpóźniej w terminie

10 dni od rozpoczęcia pracy oraz powiadomić o tym klubowiczów oraz zainteresowane strony.

12. Od decyzji sądu II instancji nie przysługuje odwołanie i jest ona wiążąca zaraz po wydaniu, nawet jeśli byłaby sprzeczna z

decyzją sądu pierwszej instancji.

12. Kary mogą być stosowane łączne, jeśli ma to sens i są nimi:

– nagana z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym,

– nagana z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym i wpisaniem do akt klubowych na okres  3; 6 lub

maksymalnie 12 miesięcy,

– terminowe zawieszenie w prawach klubowicza na okres: 1; 3; lub maksymalnie 6 miesięcy,

– Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu Klubu o usunięcie z członkostwa w klubie jednego lub kilku klubowiczów, jeśli uzna

że jego/ ich postępowanie rażąco naruszyło stosunki miedzy ludzkie i dana osoba lub grupa osób nie jest godna nosić miana

klubowicza. Zarząd Rozpatruje wniosek sądu i poprzez głosowanie na forum zarządu określa co następuje. W przypadku stwierdzenia

przez Zarząd, że przewinienie nie kwalifikuje się do usunięcia z klubu przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd

ostatniej instancji w celu określenia innego wymiaru kary w zakresie określonym w rozdziale VII niniejszego regulaminu.

Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

13. Przywrócenie praw Klubowicza oraz nagany wpisane do akt klubowych są usuwane z tych akt po upływie kary przez Sekcję ds.

Personalnych (zarówno kary udzielone przez Sąd Koleżeński jak i przez Zarząd Klubu).

Klubowicz za złamanie Regulaminu Klubu w zakresie stosunków międzyludzkich może być ukarany tylko jedną z w/w kar

14. Nagrody mogą być stosowane łączne, jeśli ma to sens i są nimi:

– wymazanie nagany z akt klubowicza

– cofnięcie terminowego zawieszenia w prawach klubowicza

– nagroda z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym,

– nagroda z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym i wpisaniem do akt klubowych.

– list gratulacyjny wręczany na zlocie,  z podaniem do wiadomości wszystkich Klubowiczów na forum klubowym i wpisaniem do akt

klubowych.

15. Obrady Sądu Koleżeńskiego odbywają się  w specjalnie do tego wyznaczonym temacie na  forum widocznym tylko dla

zainteresowanych stron, Zarządu Klubu oraz Administracji. Każda ze stron sporu może wnioskować o dostęp dla świadków oraz innych

osób które posiadają istotną wiedzę w sprawie. Całość obrad jest niejawna aż do zakończenia sporu i wydania werdyktu przez

Sędziów Sadu Koleżeńskiego I instancji, a jeśli zajdzie taka potrzeba II instancji. Łamanie formy niejawności skutkować będzie

postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez Zarząd Klubu.